“Jangan Pertlkɑi Hak Orang VlP, MasjidiI H4ram Pun Ada Tempat Khas VIP”, Ini Kata2 Bldɑs Oleh Saudara Saadan Man

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴛᴜʟ4ʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ᴅᴏᴜʙʟᴇ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜰᴀʀᴅʜᴜ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴏʟᴇʜ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴɢvɴᴅᴀɴɢ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴛ0ᴍᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ᴠɪᴘ.

ᴋᴇᴄ4ᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʙlᴅᴀꜱ ᴏʟᴇʜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ꜱᴀᴀᴅᴀɴ ᴍᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇᴛᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇꜰᴀʜᴀᴍᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀꜱᴇᴘꜱɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴠɪᴘ “ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ɴᴀᴋ ʜᴀᴘᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴜᴏᴛᴀ ᴠɪᴘ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴɪ, ᴍᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ꜰɪᴋɪʀ ꜱᴇᴊᴇɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʟɪʜᴀᴛ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ.

ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜʀᴀᴍ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋʜᴀꜱ ᴠɪᴘ, ᴅɪ ʀᴀᴜᴅʜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴀʙɪ ᴘᴜɴ ᴅɪᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋʜᴀꜱ ᴀᴅᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴠɪᴘ ᴅᴀᴛᴀɴɢ. ɴᴀᴋ ᴢɪᴀʀᴀʜ ᴍᴀQᴀᴍ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋʜᴀꜱ.

ɴᴀᴋ ᴄlᴜᴍ ʜᴀᴊᴀʀ ᴀʟ-ᴀꜱᴡᴀᴅ ᴘᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋʜᴀꜱ. “ᴏʀᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴀᴀʙᴀʜ, ᴠɪᴘ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɢɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴋʜᴀꜱ. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰᴀᴍɪʟɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀʀʜᴀᴇɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ? ᴀᴘᴘʟʏ 10 ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʜᴀʀɪ ʙᴀɢɪ 100 ᴊᴜꜱᴛɪꜰɪᴋᴀꜱɪ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ. “ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴘᴀ? ꜱᴇʙᴀʙ ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴠɪᴘ. ᴠɪᴘ ɴɪ ᴛᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴜɴ, ᴅᴇᴘᴀ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ᴍᴀꜱᴜᴋ.

ɪᴛᴜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴠɪᴘ. ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴄᴜʙᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴠɪᴘ.”ʟᴀʏᴀɴᴀɴ ᴠɪᴘ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅɢɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ. ɪᴛᴜ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴅᴀɴ ʟᴜᴍʀᴀʜ. ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏɢ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ 1ᴋ, 10ᴋ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴋᴘᴅ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀɪ ᴀᴘᴀ2 ᴛᴏᴋᴇɴ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴋᴇɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ᴋᴘᴅɴʏᴀ?

ʙᴀɢɪ ꜱʟᴏᴛ ᴋʜᴀꜱ ᴜᴛᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴘᴜɴ ꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇ ꜱʙɢ ᴛᴏᴋᴇɴ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ? ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴀᴘᴀ ᴋɪᴛᴀ ɪɴɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴀᴋ ʀᴇᴛɪ ɴᴀᴋ ʜᴀʀɢᴀɪ ᴊᴀꜱᴀ ᴏʀᴀɴɢ? ɪᴛᴜ ʜᴀᴋ ʙᴜᴅɪʙɪᴄᴀʀᴀ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

“ᴡᴀʟʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴠɪᴘ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴠɪᴘ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ ᴊᴜᴀ. “ꜱᴀᴛᴜ ᴄᴀʀᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴜᴛᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ/ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜʟᴜʟ ᴀᴍʀɪ. ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴋᴇᴄ0ʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛʟᴀʜ ɪꜱᴜ ᴠɪᴘ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ɴɪ.

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Banyak!

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

Facebook Comments

Be the first to comment on "“Jangan Pertlkɑi Hak Orang VlP, MasjidiI H4ram Pun Ada Tempat Khas VIP”, Ini Kata2 Bldɑs Oleh Saudara Saadan Man"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*