Jangan Ambil Mudah, Salntis K3san Clrlt-Blrit Ag3n Kedua S3bar K0r0navlrus

Salntls k3san clrit-blrit mungkin adalah ag3n kedua dalam peny3baran w@bak K0r0nav!rus susulan penerbitan kajian terbaharu yang mengaitkan s!mptom berkenaan dengan s!mptom abd0minal dan naj!s pes@kit.

Sumber utama dipercayai berpunca daripada tit!san air livr daripada b@tuk pes@kit, walaupun penyel!dik pada k3s awal berkata, tumpuan lebih diberikan kepada pes@kit yang banyak menunjukkan simpt0m respir@tori dan mungkin terlepas pandang asp3k berkaitan sistem pengh@daman.

Sejumlah 14 daripada 138 pes@kit (10 peratus) di h0spital Wuhan yang menjadi b@han kajian bagi Jurnal Persatuan Perubatan Amerika (JAMA) didapati mengalami masalah c!rit b!rit dan l0ya satu atau dua hari sebelum mula dil@nda dem@m dan mas@lah pernfasan.

Pes@kit Amerika Syarikat (AS) pertama yang dis@hkan p0s!tif c0r0nav!rus juga meng@lami mas@lah c!rit b!rit selama dua hari dan v!rus berkenaan dik3san berada dalam naj!snya malah terdapat k3s sama turut direk0dkan di China.

“Apa yang lebih penting, c0r0navlrus turut dilap0rkan terdapat dalam slsa buangan pesakit yang mengal@mi m@salah abd0men, menyamai k3san pada S!ndrom Pern@fasan Akut Tervk (SARS) apabila k3san vlrus itu ditemui dalam slsa air kenclng pes@kit, sekali gus membuktikan bahawa ia boleh ters3bar melalui sisa perkvmuhan,” kata profesor jurusan kesihatan alam sekitar di Universiti Southampton, William Keevil.

Kemungkinan itu bagaimanapun bukan sesuatu yang meng3jutkan ahli sains kerana vlrus berkenaan terg0long dalam keluarga yang sama seperti SARS.

Sumber: Berita Harian

Via Gempak

Facebook Comments

Be the first to comment on "Jangan Ambil Mudah, Salntis K3san Clrlt-Blrit Ag3n Kedua S3bar K0r0navlrus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*